Aktualności

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FABRYKA SWETRÓW ŚWIĄTECZNYCH – PASAŻ TESCO #swietapelneniespodzianek

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz zakres akcji promocyjnej organizowanej pod nazwą PASAŻ TESCO #swietapelneniespodzianek (dalej: Akcja promocyjna).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ulicy Kapelanka 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000016108 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy posiadająca numer REGON: 011270099, NIP 526-10-37-737, a koordynatorem tej Akcji promocyjnej jest Emilia Poszwa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PLATINIUM CAST, ul. Jagiellońska 60 lok 87, 03-468 Warszawa, NIP: 847 147 96 96, REGON: 280136633 (dalej: Koordynator).
 3. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w Pasażu TESCO w Krakowie, przy ul. Kapelanka 54 (dalej: Pasaż TESCO).
 4. Akcja promocyjna odbędzie się w dniu 7 grudnia 2019 roku, w godzinach od 12.00 do 18.00 w Pasażu TESCO (dalej: Okres promocji).
 5. Informacje o dacie i miejscu trwania Akcji promocyjnej będą dostępne na ogólnodostępnych plakatach, w sieci Internet na stronie internetowej Pasaży TESCO działającej pod adresem: https://pasaztesco.pl oraz w mediach społecznościowych Pasaży TESCO (tj. na portalu społecznościowym Instagram, na profilu: pasaztesco).
 6. Celem Akcji promocyjnej jest promocja marki TESCO oraz Pasaży TESCO.
 7. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Pasażu TESCO.
 8. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
 9. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej nie będą zbierane, za wyjątkiem postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w dziale IV Regulaminu.

 

II. Uczestnicy i zasady Akcji promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:
  a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o., członkowie zarządu TESCO Polska Sp. z o.o. oraz ich wstępni, zstępni, krewni i powinowaci do 4 (czwartego) stopnia,
  b) pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora lub Koordynatora, bez względu na zawartą z nim umowę oraz ich wstępni, zstępni, krewni i powinowaci,
  c) inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, tj. hostessy, itd.
 3. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w Okresie promocji w Pasażu TESCO (z wyłączeniem Supermarketu/Hipermarketu TESCO oraz stanowisk usługowych, tj. wysp handlowych) dokonać zakupu produktów lub usług za co najmniej 100,00 zł (sto złotych) brutto, przy czym zsumowaniu podlegać mogą kwoty z maksymalnie 2 (dwóch) paragonów i/lub imiennych faktur VAT (dalej: Dowody zakupu).
 4. Uczestnik, który spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej będzie uprawniony, po okazaniu Dowodów zakupu hostessie, do otrzymania 1 (jednego) upominku rzeczowego (dalej: Upominek).
 5. Hostessa po weryfikacji Dowodów zakupów ma prawo oznaczyć je poprzez ich podpisanie lub poprzez przybicie na nich pieczątki, tak aby wyłączyć je z ponownego udziału w Akcji promocyjnej.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko 1 (jeden) raz.
 7. Uczestnik przystępując do Akcji promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

III. Upominki

 1. Liczba Upominków do rozdania Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 200 (dwieście) sztuk. Upominki będą wydawane Uczestnikom do wyczerpania zapasów.
 2. Upominkami w ramach Akcji Promocyjnej są czerwone swetry w wybranej wersji (damski, męski lub dziecięcy), po 1 (jednej) sztuce dla Uczestnika, który spełnił warunki Akcji promocyjnej.
 3. O prawie do Upominku decyduje zasada pierwszeństwa.
 4. Gdy wszystkie Upominki zostaną wydane, hostessy będą informowały o tym Uczestników oraz pozostałe osoby zainteresowane Akcją promocyjną.
 5. Podmiotem zapewniającym i wydającym Nagrody jest Organizator.
 6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Upominku, jego zamiany na gotówkę lub inny Upominek rzeczowy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnienia do odebrania Upominku na osoby trzecie.
 7. Upominki nie podlegają sprzedaży i odsprzedaży.
 8. Upominek musi być odebrany osobiście przez Uczestnika Akcji w dniu Akcji promocyjnej w Pasażu TESCO, w godzinach otwarcia tego Pasażu TESCO.
 9. Wygląd Upominku przedstawiony na plakacie informującym o Akcji Promocyjnej ma charakter jedynie poglądowy i nie stanowi rzeczywistego odwzorowania Upominku.

 

IV. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Pasaż Tesco Biuro Inwestycji z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ulicy Połczyńskiej 121/125 w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego;.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje oraz dane Uczestnika Akcji promocyjnej:
  a) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,
  b) powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpoznaniu podlegają tylko prawidłowo złożone Reklamacje.
 5. Reklamacja zostanie rozpozna w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania przez Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego
 7. W przypadku przesłania przez Uczestnika zgłoszenia reklamacyjnego, Organizator na podstawie art. 13 RODO informuje, że:
  a) administratorem danych osobowych jest TESCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000016108 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON: 01127009900000, NIP 5261037737,
  b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,
  c) dane osobowe będą przetwarzane przez administratora tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, tj. rozpoznania reklamacji, udzielenia odpowiedzi oraz przez czas konieczny dla rozpoznania tej reklamacji i przewidziany ustawowo okres przedawnienia roszczeń (6 lat), na podstawie art. 6 ust. f RODO,
  d) Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany, poprawy, ograniczenia przetwarzania, skopiowania, żądania usunięcia swoich danych (bez wpływu na sposób przetwarzania tych danych do czasu złożenia oświadczenia o ich usunięciu),
  e) dane osobowe Uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu,
  f) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG i UE,
  g) dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom do tego upoważnionym (np. organom administracji publicznej),
  h) Uczestnik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza obowiązujące przepisy prawa,
  i) w zakresie przetwarzania danych osobowych kontakt z administratorem możliwy jest pod następującym adresem: TESCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków,
  j) administrator informuje, że powoła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Wojciecha Cygi, e-mail: CE.DPO@tesco-europe.com.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Upominku Uczestnikowi Akcji,
  w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych
  z Regulaminem (w tym fałszowania Dowodów zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji, dokonywania zwrotu zakupionych produktów, przystąpienia drugi raz do Akcji promocyjnej po okazaniu Dowodów zakupów, które wzięły już w niej udział).
 2. Regulamin dostępny będzie w Okresie Akcji – u hostess i koordynatora znajdujących się na terenie Pasażu TESCO oraz na stronie www: pasaztesco.pl.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora w czasie trwania Akcji promocyjnej za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk swój wizerunek. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie takich zdjęć przez Organizatora w ramach promocji swojej marki w Internecie, telewizji i prasie drukowanej.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla uczestnika sąd powszechny.
 5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których to nie był on stanie przewidzieć przy organizacji Akcji promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób, co ogłoszenie samego Regulaminu.
 6. Organizator Akcji ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających jej przeprowadzenie, w tym wydania Upominków, których to problemów nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji promocyjnej. Odwołanie Akcji nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Akcji promocyjnej spełniły już warunki do wzięcia w niej udziału. W przypadku odwołania Akcji promocyjnej, Uczestnicy, którzy otrzymali Upominek nie będą zobowiązani do jego zwrotu na rzecz Organizatora.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, tym przepisy Kodeksu cywilnego.