Obszar roboczy 1 Znajdź pasaż

Znajdź pasaż

Pasaże w pobliżu

Lista wszystkich pasaży

REGULAMIN ODBIORU NAGRÓD AKCJA WIELKANOCNA – PASAŻ TESCO #kurczakomania

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizator – Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą PASAŻ TESCO #kurczakomania jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ulicy Kapelanka 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000016108 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy posiadająca numer REGON: 011270099, NIP 526-10-37-737
 3. Organizator nie zbiera danych osobowych od Uczestników Akcji (za wyjątkiem zgłoszeń reklamacyjnych).
 4. Miejsce Akcji Promocyjnej – Wybrane lokalizacje Pasaż Tesco:
 • Warszawa, ul. Fieldorfa 41
 • Kraków, ul. Kapelanka 54
 • Łódź Bałuty, ul. Pojezierska 93
 • Lublin, ul. Orkana 4
 • Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 13
 1. Okres Akcji Promocyjnej – Akcja trwa w dniach 13-14 kwietnia 2019 r .– w godzinach 11.00 – 20.00 w Warszawie. Natomiast w pozostałych miastach w dniach 13-14 kwietnia 2019 r .–  w godzinach 11.00 – 20.00 (sobota), 11.00 – 18.00 (niedziela)

 

 1. Definicje
 2. Akcja Promocyjna – procedura oparta o mechanizm dokonania zakupów na terenie Pasażu Tesco za kwotę określoną w niniejszym Regulaminie oraz odbiór Nagrody na podstawie paragonu za dokonane w dniach akcji zakupy w sklepach znajdujących się w Pasażu Tesco;
 3. Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie – okres od dnia 13 do 14 kwietnia 2019 r.: w sobotę (13 kwietnia) w godzinach 9.00-21.00 oraz w niedzielę (14 kwietnia) w godzinach 10.00-20.00, przy czym odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w godzinach 11.00-20.00 w Pasażu Tesco w Warszawie oraz w pozostałych miastach w godzinach w godzinach 11.00 – 20.00 (sobota), 11.00 – 18.00 (niedziela)
 4. Centrum Handlowe – Pasaż Tesco w wybranych lokalizacjach (punkt 1d Regulaminu)
 5. Zakup uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej – zakup dowolnych towarów lub usług udokumentowany maksymalnie 2 (dwoma) dowodami zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT (wystawionymi na osobę fizyczną), dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (z wyłączeniem zakupu w następujących punktach: Supermarket/hipermarket TESCO oraz z wyłączeniem zakupu towarów i usług na stoiskach handlowych (wyspach handlowych) – o wartości, co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji. Celem uczestniczenia w Akcji Promocyjnej, uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowego okazania hostessie (poruszającej się po Centrum Handlowym) w/w paragonu/ów (faktur VAT). Jeden (1) paragon lub zsumowane maksymalnie dwa (2) paragony upoważniają do odebrania  jednej (1) nagrody  (zależnie   od   wysokości   kwoty  na​ paragonie, z zaznaczeniem, że kwota jest równa lub wyższa od 100 zł/brutto) – dają podstawę do wzięcia udziału w Akcji;
 6. Odbiór Nagród – fizyczne przekazanie Nagrody uczestnikowi uprawnionemu do jej odbioru, tj. takiego, który spełnił warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, a którą to uczestnik może odebrać u hostessy w dniach 13-14 kwietnia, w godzinach 11.00 – 20.00 w Warszawie, w pozostałych miastach w godzinach 11.00 – 20.00 (sobota), 11.00 – 18.00 (niedziela) na terenie Centrum Handlowego;
 7. Nagroda lub Nagrody – gadżety/ gadżet, o których mowa w pkt 5 Regulaminu;
 8. Uczestnik Akcji Promocyjnej lub Uczestnicy Akcji Promocyjnej – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt 3 Regulaminu, biorące udział w Akcji;
 9. Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 10. Regulamin lub Regulamin Akcji – niniejszy regulamin.

 

 1. Uczestnicy Akcji Promocyjnej
 2. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:
 4. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o., członkowie zarządu TESCO Polska Sp. z o.o. oraz ich wstępni, zstępni, krewni i powinowaci,
 5. pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora, bez względu na zawartą z nim umowę oraz ich wstępni, zstępni, krewni i powinowaci,
 • inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, tj. hostessy, koordynatorzy, itd.

 

 1. Zasady Akcji Promocyjnej
 2. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej zobowiązana jest dokonać w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w Akcji – zakupu na terenie Centrum Handlowego (z wyłączeniem Supermarketu/Hipermarketu TESCO oraz stoisk handlowych (wysp handlowych) na minimalną kwotę 100,00 zł (sto złotych) brutto (zsumowaniu mogą podlegać wyłącznie dwa (2) dowody zakupu). Następnie Uczestnik powinien zgłosić się do Hostessy z Dowodem Zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Akcji. Po okazaniu dowodu zakupu oraz weryfikacji przez hostessę spełnienia przez uczestnika warunków opisanych w Regulaminie, przy czym każdy dowód zakupu zostanie podpisany przez hostessę, oznaczony pieczątką i tym samym będzie wykluczony z ponownej rejestracji;
 3. po pozytywnej weryfikacji przez hostessę, czy Uczestnik spełnił warunki Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo do odbioru jednej (1) Nagrody;
 4. Uczestnik przystępując do Akcji promocyjnej oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

 1. Nagrody
 2. Łączna pula nagród wynosi 900 (dziewięćset) sztuk;
 3. Dziennie, czyli każdego dnia akcji wydawanych jest 450 (czterysta pięćdziesiąt) sztuk Nagród.
 4. Nagrodami w Akcji Promocyjnej jest:
 5. Żółty worek MISS LK autorstwa Lidii Kality (900 szt.);
 6. O odbiorze Nagrody decyduje zasada pierwszeństwa;
 7. Nagrody zostają rozdane do wyczerpania dziennej puli. Jeśli wszystkie Nagrody zostaną wydane, hostess będą informowały o tym Uczestników oraz pozostałe osoby zainteresowane Akcją promocyjną;
 8. Podmiotem zapewniającym i wydającym Nagrody jest Organizator;
 9. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
 10. Nagrody w Akcji Promocyjnej nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe;
 11. Nie ma możliwości zakupu Nagród;
 12. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji;
 13. Uczestnik Akcji w momencie odbioru Nagród powinien okazać dowód zakupu (paragon, fakturę vat) za dokonane zakupy w dniach 13-14 kwietnia 2019r. w sklepach określonych w pkt 1d. Regulaminu;
 14. Wygląd Nagrody w postaci żółtego worka przedstawiony na plakacie informującym o Akcji Promocyjnej ma charakter jedynie poglądowy i nie stanowi odwzorowania Nagrody.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Pasaż Tesco Biuro Inwestycji z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ulicy Połczyńskiej 121/125 w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy;.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje oraz dane Uczestnika Konkursu:
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,
 5. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego;
 7. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone
  w formie pisemnej, w terminie, o którym mowa w pkt 6a Regulaminu i zawierające dane określone w pkt 6b Regulaminu;
 8. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu czternastodniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);
 9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego
 10. W przypadku przesłania przez Uczestnika zgłoszenia reklamacyjnego, Organizator informuje, że:
 11. administratorem danych osobowych jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ulicy Kapelanka 56.
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez administratora tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, tj. rozpoznania reklamacji, udzielenia odpowiedzi oraz przez czas konieczny dla rozpoznania tej reklamacji i przewidziany ustawowo okres przedawnienia roszczeń (6 lat),
 1. uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany, poprawy, ograniczenia przetwarzania, skopiowania, żądania usunięcia swoich danych (bez wpływu na sposób przetwarzania tych danych do czasu złożenia oświadczenia o ich usunięciu),
 2. dane osobowe uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu,
 3. dane osobowe uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG i UE,
 • w zakresie przetwarzania danych osobowych kontakt z administratorem możliwy jest pod następującym adresem: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ulicy Kapelanka 56.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji,
  w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych
  z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji, dokonywania zwrotu zakupionych produktów), po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie takich naruszeń;
 3. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Akcji – u hostess i koordynatora znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz na stronie www: www.pasaztesco.pl
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Akcji opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem. Wykluczenie Uczestnika dotyczy całego okresu trwania Akcji Promocyjnej.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla uczestnika sąd powszechny;
 6. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób, co ogłoszenie samego Regulaminu.
 7. Organizator Akcji ma prawo do odwołania Akcji z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji uniemożliwiających jej przeprowadzenie, w tym wydanie Nagród, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie Akcji nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Akcji spełniły już warunki, o których mowa w pkt 4a Regulaminu;
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, tym przepisy Kodeksu cywilnego.